Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

      

 

Ribe na naravovarstvenem območju

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: Posavski muzej Brežice, Ribogojec podjetje Akval d.o.o. in Turistična zveza Občine Sevnica.

 

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 314.585,93 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 200.000,00 evrov. Zaključek projekta je predviden do konca oktobra 2021.

 

Namen operacije je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja LAS ter jim ponuditi ribo tudi na dodatnih naravovarstvenih območjih, kot je na primer Lisca. Operacija deluje na osnovi priložnost in izzivov SLR: P4: Krepitev in spodbujanje lokalne samooskrbe s svežo, kakovostno in varno hrano, P7: Ohranjanje narave in krajine ter vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj trajnostnega turizma in P8: Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe v povezavi z drugimi sektorji gospodarstva ter s poudarkom na promociji in trženju. Posredno bo operacija naslovila še druge potrebe opredeljene v SLR in sicer se bo kot kazalnik vzpostavilo novoustanovljeno podjetje. Zavod bo kot info točka oz. platforma, na kateri bodo zbrani postopki in vse potrebne informacije, kako registrirati ribogojsko dejavnost, izvajala se bodo tudi izobraževanja na temo ribogojstva. Zavod bo izvajal analize vode in sicer fizikalno-kemijske lastnosti vode, kar bo služilo za ugotavljanje tudi potencialnih lokacij za postavitev novih ribogojnic Analize bi se izvajale v neposredni bližini šol, kjer bi se ugotovilo ali imajo šole možnost izrabe vodnega potenciala za manjši vzrejni/okrasni ribnik in kakšna je kakovost vode, se pravi ali je primerna oziroma ni primerna za vzrejo rib. Potencial šol za spoznavanje s samooskrbo z ribami. Navedeno bo novoustanovljeni zavod izvajal po zaključku operacije in nadaljeval delo, ki ga je v projektu izvajal njegov lastnik ribogojec Akval d.o.o..

 

Glavne aktivnosti pri operaciji so: A1 Koordinacija in vodenje projekta, A2 Ureditev prostorov, priprava razstave, izvedba delavnic in analiz, A3 Oblikovanje novih produktov in A4 Promocija in obveščanje javnosti.

 

Cilji operacije 

  • Povezana naravna in kulturna dediščina območja Lisce, kar bo podlaga za razvoj turističnega produkta območja, namenjenega lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem v regiji in turistom iz tujine. To bo prispevalo k aktiviranju potencialov za revitalizacijo podeželja in ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS.
  • Na inovativen način zgradi prepoznavno destinacijo in s tem okrepiti socialni kapital okolja, kar bo vplivalo na izboljšanje pogojev za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih hkrati pa posredno izboljšalo pogoje na ustvarjanje kakovostnih delovnih mest.
  • Izobraziti ciljne skupine o priložnostih sonaravnega razvoja in s tem doseči zmanjšanje socialnih razlik in ohranitev življenja na podeželju, kar bo prispevalo k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS ter izboljšalo stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela v območju LAS Posavje.
  • Ustvariti pogoje za nadaljnji razvoj na sodobnih razvojnih predpostavkah integralnega, vključujočega razvoja na osnovi lokalnih potencialov kar bo vplivalo na možnosti za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter krepilo pogoje za dolgoročno rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih.
  • Povezati kulturne in naravne dediščine za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS, kar bo povečalo možnosti za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS najbolj pa izboljšalo pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo.

 

Glavne aktivnosti operacije

 

A1 Koordinacija in vodenje projekta

A2 Ureditev prostorov, priprava razstave, izvedba delavnic in analiz

A3 Oblikovanje novih produktov

A4 Promocija in obveščanje javnosti

 

Opis aktivnosti po partnerjih

 

Občina Sevnica spodbuja povečanje lokalne oskrbe s svežimi ribami in s tem pomen razvoja sladkovodne akvakulture k zdravju ljudi tako, da bo v okviru projekta uredila kuhinjo za pripravo rib s spremljajočimi prostori v Tončkovem domu na Lisci in večnamensko sobo za razstavo z ribami, kjer bo stalen razstavno izobraževalni prostor.

 

Posavski muzej Brežice kot osrednja kulturna – muzejska ustanova, ki se ukvarja s proučevanjem, varovanjem, predstavljanjem in interpretacijo dediščine v Posavju, bo v projektu sodelovala s strokovnim delom – raziskovanjem, proučevanjem virov, literature, terenskim delom za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov ter z izvedbo delavnic. Kot pomemben rezultat in trajnostna promocija je tudi razstava s publikacijo (katalog), ki bo postavljena v Posavskem muzeju Brežice, del pa tudi na terenu oziroma pri partnerjih.

 

Ribogojec podjetje Akval d.o.o. bo kupil opremo za izvedbo analiz voda, s katerimi se bodo določile fizikalno-kemijske lastnosti voda ter se tako ugotavljale tudi potencialne lokacije za postavitev novih ribogojnic. Analize bi se izvajale tudi v neposredni bližini šol, kjer bi se ugotovilo ali imajo šole možnost izrabe vodnega potenciala za manjši vzrejni/okrasni ribnik in kakšna je kakovost vode, se pravi ali je primerna oziroma ni primerna za vzrejo rib. Navedeno prikazuje potencial šol za spoznavanje s samooskrbo z ribami. Ribogojec bo nabavil dostavno vozila, ki se bo uporabljalo za manjše dostave rib lokalnim ponudnikom/gostincem/tržnice, izvedbo kulinarični delavnic in izvedbo analiz, ki bodo prikazale fizikalno-kemijske lastnosti voda. Ribogojec Akval d.o.o. bo ob koncu projekta kot kazalnik v projektu ustanovil novoustanovljeno podjetje, zasebni zavod, ki bo deloval profitno in neprofitno. Zavod bo kot info točka oz. platforma, na kateri bodo zbrani postopki in vse potrebne informacije, kako registrirati ribogojsko dejavnost. Prav tako bodo nudili celotno pomoč pri pridobitvi dokumentacije in stranke napotili na različne inštitucije, ki so potrebne za registracijo. Izvajala se bodo tudi izobraževanja na temo ribogojstva. Navedeno bo novoustanovljeni zavod izvajal po zaključku operacije in nadaljeval delo, ki ga je v projektu izvajal njegov lastnik ribogojec Akval d.o.o.. Ribogojec bo izvajal tudi kulinarične delavnice.

 

Turistična zveza Občine Sevnica bo izvajala različne delavnice na temo povezave zelišč z ribami, tako v okviru priprave v prehrani kot v okviru sonaravnega ozaveščanja.

 

Rezultati operacije

 

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Urejena večnamenska soba za razstavo z ribami (prostor 1, prostor 2) - razstavno izobraževalni prostor v Tončkovem domu.

56 m2

2.

Urejena kuhinja za pripravo rib s spremljajočimi prostori v Tončkovem domu (prostor 3, prostor 4, prostor 5).

48 m2

3.

Kupljena oprema za izvedbo različnih delavnic

1 projektor

1 predvajalnik predstavitve za projektor

1 ozvočenje

4.

Izvedene analize kakovosti vode na terenu po Posavju in pripravljena poročila.

6 analiz s poročili

5.

Izvedene 4 delavnice na teme (predstavitev in zbiranje ustne dediščine (zapisi ribiških zgodb); predstavitev dediščine (seznanitev s historičnimi načini ribištva); predstavitev dediščine in peka postrvi v listju; predstavitev dediščine in zbiranje ter zapis receptov).

Izvedenih 5 delavnic z namenom vzpostavitve novih programov za vrtce, šole in starejše.

9 delavnic

6.

Pripravljena in izvedena animacijska digitalna aplikacija z montažo na obstoječe podjetje. Aplikacija vsebuje 5 različnih aktivnosti (kviz, sestavljanko, enostavno igro, zvočni in govorni del).

1 aplikacija

7.

Kupljena oprema za izvedbo analize vode. Z opremo se bodo določile fizikalno-kemijske lastnosti vode ter na ta način ugotavljale tudi potencialne lokacije za postavitev novih ribogojnic Analize bi se izvajale v neposredni bližini šol, kjer bi se ugotovilo ali imajo šole možnost izrabe vodnega potenciala za manjši vzrejni/okrasni ribnik in kakšna je kakovost vode, se pravi ali je primerna oziroma ni primerna za vzrejo rib. Potencial šol za spoznavanje s samooskrbo z ribami.  Pri izbrani lokaciji, kjer se bo izvedla analiza vode, se v poročilu poda (avtohtone) vrste rib vodotoka in katere vrste rib se lahko goji v posameznem odseku ribiškega revirja. Vrste rib, ki so značilne za posamezni vodotok, bomo tudi opisali z njenimi glavnimi značilnostmi.

1 prenosni računalnik

1 komplet merilec pretoka

1 komplet merilne sonde za kisik in temperaturo

5 kompletov merilnih letev

1 dostavno vozilo

8.

Izvedene delavnice na temo povezave zelišč z ribami, tako v okviru priprave v prehrani kot v okviru sonaravnega ozaveščanja.

6 delavnic

9.

Pripravljeni novi produkti s tematiko rib (2 razstavi (Posavski muzej Brežice in Tončkov dom Sevnica) in 4 spominki).

Pripravljeni novi programi s tematiko rib, ki se oblikujejo skupaj s partnerji in postanejo del stalnega programa Posavskega muzeja Brežice (npr. 1 x za vrtce, 1 x za prvo in drugo triado, 1 x za tretjo, 1 x za srednješolce in 1 x za starejše).

6 novih produktov

5 novih programov

10.

Pripravljena knjiga receptov in zgodb - katalog razstave  in panoji

500 kos katalog razstave (knjiga receptov in zgodb)

10 kos panoji

11.

Novoustanovljeno podjetje

1 novoustanovljeno podjetje

12.

Izvedeni praktični kulinarični delavnici za izobraževanje gostinskih ponudnikov in društva kmetic na temo priprave sladkovodnih rib v prenovljeni kuhinji Tončkovega doma.

2 kulinarični delavnici

13.

Izvedena promocija:

Promoviran projekt v obliki obiska ribogojnice Fonda ter primerjava s posavsko ribo, kjer je vključena promocija posavske ribe.

Promocija v Posavskem obzorniku preko rednih vsebin in na spletni strani Občine Sevnica in partnerjev (skupaj 8 objav).

6 promocijskih obiskov

8 objav

 

Kazalniki

 

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

 

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

Skupno 6 (1 razstava, 4 spominki, 1 razstavno izobraževalni prostor v Tončkovem domu)

Št. ohranjenih delovnih mest

 

Št. novoustanovljenih podjetij

1

Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

 

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

Skupno 2 (1 aplikacija, 1 kulinarični prostor za pripravo in pogostitev rib)

Št. vključenih proizvajalcev

 

Št. vključenih prebivalcev

 

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih okoljskih rešitev

1 nova storitev  za analizo vode

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih vsebin in programov

5 novih programov

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

30.000 gospodinjstev na območju občin LAS Posavje preko regionalnega časopisa Posavski obzornik

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

 

Št. vključenih iz ranljivih skupin

100

Št. vzpostavljenih partnerstev

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

KONTAKT

AKVAL d.o.o. Blanca 89A,

8283 Blanca

 

E-pošta: info@akval.si

PIŠKOTKI

 

 

© 2024 Akval d.o.o. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka