Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

      

 

Riba je in

Namen projekta je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja LAS. Trajno povečanje rabe rib bo doseženo z razvojem skupnosti, katere vpliv bodo čutili vsi prebivalci posebej pa tudi družbene skupine, ki so prehransko najbolj odmaknjene od povprečja (socialno šibki in bolni). S tem pa bo posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva, ki bo na območju LAS dobil tako okoljsko kot tudi gospodarsko pomembnejšo vlogo.

 

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Zaključek projekta je predviden do aprila 2021.

 

V sklopu projekta se bodo zvrstile številne dejavnosti z osrednjimi cilji krepitve kakovostne prehrane, vključevanja kakovostnih prehranskih izdelkov v prehrano domačinov in širjenja kulture uravnotežene prehrane z ribami. Po celotnem Posavju bodo izvedene kulinarične delavnice, predavanja in izobraževanja, organizirani bodo razni ribji dogodki s promocijo posavske postrvi, v Sevnici bo urejen tudi razstavno-turistični in izobraževani prostor s pripravo razstave in tudi ulične razstave, aktivi kmečkih žena bodo pripravljali dobrote iz ribe za javne prireditve, oblikovani bodo inovativni pristopi ponudbe rib lokalnemu prebivalstvu.

 

Cilji operacije 

  1. Izvesti novo zaposlitev (Cilj 1.1).
  2. Izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani med posavskimi prebivalci z aktivnostmi za povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami (Cilj 1.2).
  3. Izboljšani pogoji za neposredno trženje svežih rib z nakupom opreme (Cilj 1.2).
  4. Povečana prepoznavnost posavskih ponudnikov rib pri potencialnih kupcih s partnerskim povezovanjem in s promocijo posavskih rib ter z aktivnostmi na tržnici (Cilj 1.2)
  5. Operacij omogoča trajnostno oskrbo z hrano v krajših dostavnih poteh iz domačega okolja (Cilj 2.1)
  6. Povečan prisotnost rib med vsemi skupinami prebivalstva z izvajanjem promocijskih akcij med vsemi družbenimi skupinam (Cilj 4.1)
  7. Povečana raba rib v vsakodnevnem prehranjevanju ljudi na območju LAS (Cilj 4.2)
  8. Povečano poznavanje, zanimanje ter skrbnost za prostoživeče ribe v naravnem okolju vodotokov s povezovanjem vključenih partnerjev in z izvajanjem različnih aktivnosti (vsaj posredno Cilj 3.2)

 

Glavne aktivnosti operacije

 

Glavne aktivnosti pri operaciji so: A1 Koordinacija in vodenje projekta, A2 Izvedba kulinaričnih delavnic in predavanj, A3 Izobraževalni dan na ribogojnici, A4 Nakup gospodarskega vozila opremljenega z opremo za dostavo svežih lokalnih postrvi in spletna stran za širitev promocije posavske postrvi, A5 Organizacija ribjih dogodkov, A6 Promocija in obveščanje javnosti, A7 Razstavno - turistični in izobraževani prostor v starem mestnem jedru s pripravo razstave in priprava ulične razstave, A8 Osrednji dogodek namenjen društvom kmetic Posavja na temo rib in ribjih izdelkov. Projekt je enostavno prenesti na druga območja.

 

Opis aktivnosti po partnerjih

 

Občina Sevnica, mesto Sevnica (Objekt predstavlja kulturni spomenik - registrirano nepremično dediščino Sevnica - Trški dvorec, št. EŠD: 14754, ki se nahaja znotraj varovanega območja naselbinskega spomenika Sevnica - Staro mestno jedro, št. EŠD: 9280, nepremičnina parc. št. 29/5 k.o. Sevnica. Prav tako je celotno staro mestno jedro pod zaščito kulturne dediščine). Predvidena je prenova prostora objekta v lasti Občine Sevnica, ki se nahaja na naslovu Glavni trg 19, 8290 Sevnica,  na parceli  29/5 k.o. 1379 Sevnica in predstavlja del Trškega dvorca. Tlorisni gabariti obravnavanih prostorov zajemajo neto površino 48,16m2. Prenova dela objekta predvideva oblikovno in funkcionalno prilagoditev novi vsebini. Primerjava obstoječe in nove namembnosti posameznih prostorov je opisana v nadaljevanju. Prenova obravnavanega prostora v gradbenem smislu predvideva v smislu nove funkcionalne tlorisne zasnove objekta predvsem: sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, sanacijo objekta v smislu potrebnih izboljšav in prilagoditev novi zasnovi prostorov, popolna zamenjava notranjega stavbnega pohištva, delna sanacija propadlih stropov, zamenjava in dodelava obstoječih vodov elektro inštalacij, nova izvedba instalacij ogrevanja. Občina Sevnica v projekt »RIBA JE IN« prijavlja nakup 10 prenosljivih in samostoječih panojev za postavitev ulične razstave na temo Save in rib. Ulično razstavo na samostoječih in prenosljivih panojev se bo postavila na novo urejeni ploščadi pri spomeniku NOB v Sevnici na parcelni številki 1526/27 k.o. 1379 Sevnica.

Na obstoječi tržnici želi Občina Krško pripraviti del prostorov za prodajo rib in ribjih izdelkov na tržnici v Krškem, na parcelni številki 198, k.o. 1316 Stara vas. Kupljena bo oprema za tržnico (ledomat, prodajni avtomat, plinski žar, mikser za pripravo ribjih namazov, hladilna vitrina in namizna hladilna vitrina. V neposredni bližini na Ribniku Resa parcelna številka 407/14, k.o. 1316 Stara vas, pa želi Občina Krško izdelati in postaviti 5 kom interaktivnih tabel oziroma učnih panojev iz lesa.

 

Ribogojec Akval d.o.o. bo kupil gospodarsko vozilo opremljeno z opremo za dostavo svežih lokalnih postrvi na tržnico in ostalim lokalnim gostinskim ponudnikom, ki imajo na jedilniku posavsko ribo. Premično gospodarsko vozilo, ko ne bo v uporabi, bo shranjeno na parcelni številki 194,  k.o. 1377 Blanca, stavba številka 337, ki je v lasti Pavlič Darka.

 

Operacija se bo izvajala na območju celotnega LAS in sicer v Kostanjevici kjer bo poleg obiska ribogojnice, prirejena tudi pogostitev z ribjimi izdelki in kulinarična delavnica, Brežice, Radeče in Bistrica kjer bodo izvedene kulinarične delavnice, v Krškem bo izveden nakup opreme na tržnici ter učne table pri ribniku razen tega pa bomo tudi zvedli tudi  ribji dogodek na tržnici. V Sevnici bomo izvedli kulinarično delavnico ter osrednji promocijski dogodek ob investiciji ter organizirali obisk ribogojnice.

 

V celotnem Posavju bomo izvedli dve predavanji o zdravi hrani, medtem ko bodo aktivi kmečkih žena pripravljali dobrote iz ribe za javne prireditve. Predvsem to bo pripomoglo k širjenju kulture uravnotežene prehrane z ribami, ki ga želimo širiti po celotnem Posavju. Za spremljanje vsega dogajanja in še večjo popularizacijo bomo v Posavskem obzorniku pripravili ločen članek  o delovanje vsakega društva kmetic iz Posavja posebej in v njem predstavili dogajanje ter predloge za prehrano doma in v javnih ustanovah.

 

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

Ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta

 

Izvesti novo zaposlitev

1

Izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani med posavskimi prebivalci z aktivnostmi za povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami

 

Izobraževalne kuharske delavnice

5 delavnic

Strokovni obiski na ribogojnici društev kmetic

8 strokovnih obiskov

Izboljšani pogoji za neposredno trženje svežih rib z nakupom opreme (Cilj 1.2).

Povečana prepoznavnost posavskih ponudnikov rib pri potencialnih kupcih s partnerskim povezovanjem in s promocijo posavskih rib ter z aktivnostmi na tržnici (Cilj 1.2)

Operacij omogoča trajnostno oskrbo z hrano v krajših dostavnih poteh iz domačega okolja (Cilj 2.1)

 

Kupljena oprema za tržnico (ledomat, prodajni avtomat, plinski žar, mikser za pripravo ribjih namazov, hladilna vitrina, namizna hladilna vitrina) in izdelane interaktivne table oziroma učni panoji iz lesa)

6 kosov opreme za tržnico in 5 učnih tabel oziroma panojev

Kupljeno gospodarsko vozilo opremljeno z opremo za dostavo svežih lokalnih postrvi

1 gospodarsko vozilo

Povečano poznavanje, zanimanje ter skrbnost za prostoživeče ribe v naravnem okolju vodotokov s povezovanjem vključenih partnerjev in z izvajanjem različnih aktivnosti (vsaj posredno cilj 3.2)

 

Pripravljena razstava v razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru

1 razstava

Pripravljena ulična razstava v novem delu Sevnice

1 razstava

Izveden osrednji dogodek namenjen društvom kmetic posavja na temo rib in ribjih izdelkov

1 dogodek

Urejen razstavno - turistični in izobraževani prostor v starem mestnem jedru (tlorisni gabariti obravnavanih prostorov zajemajo neto površino 48,16m2)

48 m2 urejenih prostorov

Spletna stran za širitev promocije posavske postrvi

1 spletna stran

Povečan prisotnost rib med vsemi skupinami prebivalstva z izvajanjem promocijskih akcij med vsemi družbenimi skupinam (Cilj 4.1)

Povečana raba rib v vsakodnevnem prehranjevanju ljudi na območju LAS (Cilj 4.2)

 

Predavanje po posavju na temo zdrave hrane in rib

2 predavanji

Organiziran ribji dogodek (ribiški dan na tržnici)

2 dogodka

 

Kazalniki

 

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

1

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

1

Št. ohranjenih delovnih mest

 

Št. novoustanovljenih podjetij

 

Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

 

Št. vzpostavljenih partnerstev

1

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

1

Št. vključenih proizvajalcev

 

Št. vključenih prebivalcev

30.147 gospodinjstev na območju občin območja LAS preko regionalnega časopisa Posavski obzornik

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih okoljskih rešitev

 

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih vsebin in programov

 

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

 

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

 

Št. vključenih iz ranljivih skupin

25

Št. vzpostavljenih partnerstev

 

 

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

 

Št. novih ali izboljšanih programov

1

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

KONTAKT

AKVAL d.o.o. Blanca 89A,

8283 Blanca

 

E-pošta: info@akval.si

PIŠKOTKI

 

 

© 2023 Akval d.o.o. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka